ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ภารกิจงาน กลุ่มการเงิน

ภารกิจงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.  นางสาวเรณูอุตรชัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       1.1ควบคุมดูแลกำกับติดตามเร่งรัดตรวจสอบกลั่นกรองงานทุกรายการและเสนอแนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินฯพร้อมลงนามเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

                       1.2ให้คำปรึกษาแนะนำหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารการเงินฯ                            

                       1.3ประสานงานกับกลุ่ม / หน่วยงานต่างๆและหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารการเงินฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                       1.4ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการเงินและปฏิบัติงานดังนี้

                            1) เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

                            2) ตรวจสอบการนำเงินเก็บรักษาและส่งคลังจังหวัด

                            3) ตรวจสอบการเบิกเงินทุกรายการและลงนามก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

                            4) ตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภทและลงนามก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

                            5) ตรวจสอบการลงบัญชีเงินทดรองราชการ

                       1.5ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุและปฏิบัติงานดังนี้

                            1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                            2)ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ/จ้างในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                            3)  ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างทุกรายการเพื่อกลั่นกรองงานพัสดุทั้งหมดให้กับผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

                       1.6ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบัญชีและปฏิบัติงานดังนี้

                            1) จัดทำสมุดเงินสด

                            2) จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง

                            3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีในระบบGFMIS

                            4) บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS

                            5) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                            6) ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในระบบGFMIS กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ                                              

                            7) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบGFMIS

                       1.7 ปฏิบัติหน้าที่การอนุมัติเงินในเครื่องGFMIS

                       1.8 บันทึกรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบGFMIS

                       1.9 บันทึกรับส่งเงินประกันสัญญาในระบบGFMIS

                       1.10 บันทึกรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบGFMIS

                       1.11 จัดทำรายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

                       1.12 ประเมินผลการดำเนินงานของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในความดูแล

                       1.13 ปฏิบัติหน้าที่ในการลงนามสั่งจ่ายเช็คทุกรายการ

                       1.14 อนุมัติสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ราชการในสังกัดสพป.ชม.๖

                       1.15 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางสาววัชราถาวรวิจิตรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบัญชีมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       2.1จัดทำระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำและโปรแกรมE-Money

                            -เบิกเงินค่าจ้างประจำ

                            - เบิกเงินสมทบกสจ.

                            - เบิกเงินงบบุคลากร

                                  1) เบิกเงินเดือนข้าราชการ

                                  2)  เบิกเงินวิทยฐานะ

                            -เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน

                            - เบิกเงินประจำตำแหน่ง

                            -เบิกเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

                            - จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน

                            - จัดทำรายการเบิกทวนเงินงบบุคลากร

                            - จัดทำบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

                            - จัดทำหนังสือรับรองภาษีการหักภาษีณที่จ่ายประจำปี

                            - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย

                       2.2  ปฏิบัติงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                            -เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ (กบข.)

                            - จัดทำทะเบียนคุมกบข.

                            - การขอคืนเงินกบข. ในเว็บไซต์MCS Web

                        2.3เบิกเงินงบดำเนินงาน(สำหรับโรงเรียนในสังกัด)

                             1) ค่าวิทยากรภายนอก

                            2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                            3)ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา

                       2.4เบิกเงินยืมทุกประเภทและตรวจเอกสารล้างหนี้เงินยืมในงปม. และนอกงปม.(สำหรับโรงเรียนในสังกัด)

                       2.5  ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมทุกรายการพร้อมออกใบรับใบสำคัญ

                       2.5จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (สำหรับโรงเรียนในสังกัด)

                       2.6รายงานทางบัญชีประจำเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือน

                       2.7จัดทำรายงานสถานะใช้จ่ายเงินงบประมาณ

                       2.8งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางจันทร์จีราคนเที่ยงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       3.๑จัดทำรายละเอียดการรับ– จ่ายเงินประจำวัน

                       3.๒จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินทุกประเภทและแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ

                       3.๓จัดทำรายละเอียดการรับและนำส่งเงิน

                       3.๔แจ้งโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านเว็บไซต์

                       3.5 จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงินประจำวันจากระบบGFMIS

                       3.6 ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณจากระบบGFMIS

                       3.7 รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมหลักฐานการเบิกเงินส่งงานบัญชีทั้งในกรณีจ่ายตรงและจ่ายผ่านส่วนราชการ

                       3.8หักหนี้บำนาญและจัดทำรายละเอียดเงินเดือนบำนาญ

                       3.9 หักหนี้ข้าราชการครูลูกจ้างประจำและจัดทำรายละเอียดเงินเดือน

                       3.10 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

                       3.11 รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณและเงินฝากนอกงบประมาณ

                       3.12บันทึกการตัดจ่ายเงินในระบบGFMIS

                       3.13บันทึกล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบGFMIS

                       3.14บันทึกรับและนำส่งเงินนอกงบประมาณในระบบGFMIS

                   3.15การจัดทำทะเบียนคุมและเบิกเงินทดรองราชการ

                       3.16 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางสาวปัทนายานะแก้วตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       4.๑ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีต่างๆเช่นวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีคัดเลือกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนภายในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                       4.๒เบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

                       4.3 ทำการล้างพักสินทรัพย์ในระบบGFMIS

                       4.4 จัดทำทะเบียนคุมสัญญาต่างๆ

                       4.5กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์

                       4.6คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

                       4.7 ให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัดเรื่องงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

                       4.8 เบิกจ่ายงบลงทุนในระบบe-GP

                       4.9 ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนและจัดซื้อจัดจ้างสพป.ชม.6 และโรงเรียนในสังกัด

                       4.10 ตรวจสอบพัสดุประจำปี

                       4.๑1 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางสาวชนิดาคำภิโลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       5.๑ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีต่างๆเช่นวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีคัดเลือกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                       5.2  จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือบัญชีวัสดุการเบิกพัสดุการควบคุมวัสดุรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก

                       5.3การเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานรายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

                       5.4จัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยแยกเบิกตามแผนงานโครงการและหมวดเงินงบประมาณผ่านระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)งบดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา

                       5.5จัดทำข้อมูลผู้ขายตามระบบระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

                       5.6ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในงบดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

                       5.7ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๖ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

                       5.8ดูแลระบบการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินบนเว็บไซด์หน่วยงานและควบคุมการรับใบเสร็จของโรงเรียน

                       5.9จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ- สั่งจ้าง– บันทึกข้อตกลง

                       5.10ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพัสดุ

                       5.11ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

                       5.12เบิกเงินเงินงบประมาณงบดำเนินงานในระบบGFMIS

                       5.13งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   ปฏิบัติงานแทนนางสาวปัทนายานะแก้วกรณีลาหรือไปราชการ

  1. นางสาวสายทิพย์วงค์ษาตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       6.1เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                       6.2เบิกเงินค่าครองชีพพนักงานราชการ

                       6.3เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ

                       6.4เบิกเงินงบดำเนินงานค่าอาหารทำการนอกเวลา

                       6.5เบิกเงินงบดำเนินงาน

                            1) ลูกจ้างชั่วคราว

                            2) ประกันสังคม

                       6.6จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                       6.7เบิกเงินงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

                       6.8เบิกจ่ายเงินงบประมาณ/งบดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดบางโครงการ

                       6.9จัดทำการอนุมัติเงินประจำงวด (ตรวจสอบ, แจ้งอนุมัติ, รายงาน)

                       6.10จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด

                       6.11 จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ควบคุมตรวจสอบและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  1. นางสุณารีศรีจอมแจ้งตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       7.1เบิกเงินงบกลางเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

                       7.2เบิกเงินงบอุดหนุน(เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

                       7.3ออกหนังสือรับรองสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล

                       7.4ออกหนังสือรับรองสิทธิการศึกษาบุตร

                       7.5ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, บำนาญเสียชีวิต

                            1) เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน

                            2)ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

                       7.6 เบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพอายุ 65 ปี

                       7.7จัดทำเรื่องการขอเงินบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ,ลาออกหรือเสียชีวิต

                       7.8 จัดทำเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างที่เกษียณอายุ, ลาออกหรือเสียชีวิต

                       7.9ขอหนังสือบำเหน็จค้ำประกันของข้าราชการบำนาญ

                       7.10รับหลักฐานตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บหลักฐานการเบิก–จ่ายเงิน(งบเดือน)

                       7.11เบิกเงินงบดำเนินงาน(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ)

                            1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                            2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา

                       7.12 เบิกเงินยืมทุกประเภทและตรวจเอกสารล้างหนี้เงินยืมในงปม. และนอกงปม.(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ)

                       7.13จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ)

                       7.14 ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมทุกรายการพร้อมออกใบรับใบสำคัญ

                       7.15งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางวนิดารัตนสมาหารตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                       8.1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                       8.2ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้โรงเรียนในสังกัด

                       8.3ดำเนินการขอรื้อถอนอาคารให้โรงเรียนในสังกัด

                       8.4เบิกถอนเงินประกันสัญญา

                       8.5จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิก– จ่ายเงิน

                       8.6ควบคุมบัญชีรับ– จ่ายพัสดุ

                       8.7เบิกจ่ายพัสดุในคลังให้แก่หน่วยงาน

                       8.8ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

                       8.9งานติดต่อธนาคาร/การไฟฟ้า/การประปา/สรรพากร/องค์การโทรศัพท์ฯ

                       8.10งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา"

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสายงานสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประชาสัมพันธ์สถานที่ทัศนศึกษา หมู่บ้านลึกลับ ไดโนเสาร์

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744