ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

บคคล

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว21/2560)

1.  แบบคำขอ

2.  แบบประเมินรายปี

3.  แบบสรุปผลกาารประเมิน 5 ปี

 PPT ว21 เชียงใหม่ 4 มกราคม 2561

การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู ว21 version ที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว21กคศ(5กย2556)การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

ว22กคศ(5กค2560)การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง(สรุปความ)

 

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่(Update)

 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

 

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

โครงการถนอมดวงตาด้วยแว่นตาพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเสนอราคาเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม (สวนสัตว์เชียงใหม่)

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตรนานาชาติครั้งที่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744