ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

ผังองค์กร กลุ่มการเงิน

ผอสมพงศ
พกง

                 งานการเงิน

                   งานบัญชี

               งานการเงิน

               งานการเงิน

                งานพัสดุ

               งานการเงิน

               งานธุรการ

พนช พเปย พนอย พนาน
ดอกแกว พส พนย  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744