ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

 

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 27 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 26 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 25 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 25 ธันวาคม  2561(พนักงานราชการ+ค่าเช่าบ้าน ธันวาคม 2561)

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 24 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 21 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 17 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 14 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 12 ธันวาคม  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  20  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  9  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่  31  ตุลาคม  2561

แนวปฏิบัติในการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB corporate Online พร้อมตัวอย่างการกรอกและแบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติในการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB corporate Online พร้อมตัวอย่างการกรอกและแบบฟอร์ม

ควอารโคดกลมไลน

QR Code กลุ่มไลน์

 

รหัสโรงเรียน 3 รหัส .xls

ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งการชำระเงินของโรงเรียน.xls

แนวปฏิบัติการนำเงินส่งคลัง.doc

แบบฟอร์มการนำเงินส่งคลัง.pdf

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2561

 

 sin 2561 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561 (กรรมการไปนิเทศติดตาม)

หนังสืออราชการ ที่ ศธ 04223/2742 (.pdf)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศิลปะนาฎศิลป์ทัศนศิลป์ดนตรี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561

หนังสือราชการ ที่ ศธ 04223/2329  (.pdf)

ภาษาไทย (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

คณิตศาสตร์ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

วิทยาศาสตร์ (.xlsx)

สังคม (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

สุขศึกษา (.xlsx)

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

ศิลปะ-ดนตรี (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

อังกฤษ (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

การงานอาชีพ (.xlsx)

พัฒนาผู้เรียน (.xlsx)

คอมพิวเตอร์ (.xlsx)

ปฐมวัย (.xlsx) (แก้ไข 9 ส.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่ ฯ ปีการศึกษา  2561

หนังสือที่ ศธ 04223/ว2268  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561

ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และตัดสินฯ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

การแก้ไข Last Update 24/July/2018  :  10.30 AM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การงานอาชีพ 20/July/2018 : 16.15 PM.

เพิ่มแบบฟอร์มแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  21/July/2018 : 16.00 PM.

เพิ่มแบบฟอร์มแบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  21/July/2018 : 16.00 PM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 10 คำสั่ง 21/July/2018 : 16.30 PM.

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 10 คำสั่ง 24/July/2018 : 10.30 AM.

--------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (แก้ไข)   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ภาษาไทย   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณิต   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิทย์   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  สังคม  (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  สุขศึกษา และพละศึกษา   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศิลปะ  (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  การงานอาชีพ (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ปฐมวัย    (แก้ไข 24/July/2018 : 10.30 AM. )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เรียนร่วม

 --------------------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อการแข่งขัน  และการเตรียมอุปกรณ์

หนังสือแจ้ง หัวข้อการแข่งขัน และการเตรียมอุปรกรณ์  (เพิ่มเมื่อ 24/July/2018 : 10.30 AM.  )

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 สถานที่แข่งขัน

หนังสือแจ้งสถานที่แข่งขัน

ตารางการแข่งขันโรงเรียนศรีจอมทอง

ตารางการแข่งขันโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ตารางการแข่งขันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

ตารางสำหรับคณะกรรมการที่ไปประเมิน

--------

แผนผังโรงเรียนศรีจอมทอง

แผนผังโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ผง รร.ทาล

 --------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางรายการแข่งขัน

การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ปฐมวัย

พัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ศิลปะ-นาฏศิลป์

สังคม

สุขศึกษา และพลศึกษา

 --------------------------------------------------------------------------------------------

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  (เพิ่มเมื่อ 21/July/2018 : 16.00 PM. )

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (เพิ่มเมื่อ 21/July/2018 : 16.00 PM. )

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 บตรนกเรยน

sin 2561 2

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา"

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสายงานสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"

ประชาสัมพันธ์สถานที่ทัศนศึกษา หมู่บ้านลึกลับ ไดโนเสาร์

อ่านเพิ่มเติม "คลิก"
"เพิ่มเติม"ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744