ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ คนขบรถ

ประกาศ ทำความสะอาด 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

จดซอ จดแจง 62 

จดซอ

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง)

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง)

head

16 มกราคม 2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   ได้เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของครู ส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

 

------>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม <------

------->คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพการมอบเกียรติบัตรในงานวันครู 2561<-------

DSC 6295 resizeDSC 6298 resizeDSC 6299 resizeDSC 6303 resizeDSC 6308 resizeDSC 6309 resizeDSC 6312 resizeDSC 6313 resizeDSC 6326 resizeDSC 6328 resizeDSC 6330 resizeDSC 6335 resizeDSC 6356 resizeDSC 6359 resizeDSC 6363 resizeDSC 6382 resizeDSC 6383 resizeDSC 6392 resizeDSC 6396 resizeDSC 6399 resizeDSC 6408 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

head resize

29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Video conference เรื่องการมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้นักเรียนไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และหารือข้อราชการเร่งด่วนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้ืนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 5712 resizeDSC 5713 resizeDSC 5714 resizeDSC 5716 resizeDSC 5717 resizeDSC 5718 resizeDSC 5719 resizeDSC 5720 resizeDSC 5722 resizeDSC 5724 resizeDSC 5725 resizeDSC 5726 resizeDSC 5727 resizeDSC 5728 resizeDSC 5730 resizeDSC 5729 resizeDSC 5731 resizeDSC 5732 resizeDSC 5733 resizeDSC 5735 resizeDSC 5736 resizeDSC 5737 resizeDSC 5738 resizeDSC 5739 resizeDSC 5740 resizeDSC 5741 resizeDSC 5742 resizeDSC 5743 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอกัลยาณิวัฒนา)

 

head

22 ธันวาคม  2560 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ณ โรเรียนบ้านแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

--- ภาพอื่น ๆ การประชุมมอบนโยบาย อำเภอจอมทอง,อำเภอแม่แจ่ม---<<<---คลิ๊กที่นี่

 DSC 4895 resizeDSC 4971 resizeDSC 5028 resizeDSC 5030 resizeDSC 5039 resizeDSC 5040 resizeDSC 5041 resizeDSC 5047 resizeDSC 5048 resizeDSC 5050 resizeDSC 5051 resizeDSC 5052 resizeDSC 5053 resizeDSC 5054 resizeDSC 5057 resizeDSC 5059 resizeDSC 5060 resizeDSC 5061 resizeDSC 5064 resizeDSC 5065 resizeDSC 5070 resizeDSC 5072 resizeDSC 5073 resizeDSC 5076 resizeDSC 5077 resizeDSC 5079 resizeDSC 5083 resizeDSC 5086 resizeDSC 5091 resizeDSC 5093 resizeDSC 5094 resize

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบประชุมทางไกล

head 2

25 ธันวาคม 2560 นางสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบประชุมทางไกล Video conference ของสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยใช้โปรแกรม Team Viewer for meeting 

ณ  ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โดยสะดวก  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

headDSC 5104 resizeDSC 5110 resizeDSC 5113 resizeDSC 5111 resizeDSC 5115 resizeDSC 5117 resizeDSC 5119 resizeDSC 5120 resizeDSC 5121 resizeDSC 5122 resizeDSC 5123 resize

การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง

head

21 ธันวาคม2560  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอจอมทอง  ซึ่งได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทองร่วมกับชมรมพลศึกษาและนันทนาการอำเภอจอมทอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่อไป

DSC 4851 resizeDSC 4853 resizeDSC 4879 resizeDSC 4880 resizeDSC 4809 resizeDSC 4806 resizeDSC 4811 resizeDSC 4812 resizeDSC 4818 resizeDSC 4819 resizeDSC 4821 resizeDSC 4829 resizeDSC 4831 resizeDSC 4877 resizeDSC 4828 resizeDSC 4831 resizeDSC 4835 resizeDSC 4848 resizeDSC 4849 resizeDSC 4851 resizeDSC 4856 resizeDSC 4857 resizeDSC 4860 resizeDSC 4864 resizeDSC 4865 resizeDSC 4866 resizeDSC 4872 resizeDSC 4875 resizeDSC 4887 resizeDSC 4889 resizeDSC 4890 resizeDSC 4891 resizeDSC 4892 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744